70,000 ریال

psr104

سلامت عمومی – مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
70,000 ریال

psr103

فراشناخت – مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
60,000 ریال

psr102

خود پنداره-مبانی و چارچوب نظری ، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
40,000 ریال

psr99

مهارتهای اجتماعی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
120,000 ریال

psr95

هوش هیجانی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
100,000 ریال

psr94

سلامت روان-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
80,000 ریال

psr93

فرسودگی شغلی و حمایت شغلی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید