80,000 ریال

PSR106

PSR106- رسانه های جمعی – مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
120,000 ریال

PSR105

PSR105- تربیت معنوی – مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
70,000 ریال

psr104

سلامت عمومی – مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
70,000 ریال

psr103

فراشناخت – مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
60,000 ریال

psr102

خود پنداره-مبانی و چارچوب نظری ، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
40,000 ریال

psr99

مهارتهای اجتماعی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
120,000 ریال

psr95

هوش هیجانی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید