70,000 ریال

psr92

مکاتب اخلاقی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
80,000 ریال

psr91

هوش هیجانی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
60,000 ریال

psr87

لکنت زبان-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید