50,000 ریال

psr6

توانمندسازی زنان-مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
110,000 ریال

psr5

مهارت های زندگی-مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
140,000 ریال

psr4

انزوای اجتماعی و تاخیر در ازدواج-مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
140,000 ریال

psr3

مدارس هوشمند-مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
60,000 ریال

psr1

 سلامت روان-مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید