160,000 ریال

psr10

سرمایه اجتماعی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
40,000 ریال

psr9

بزهکاری نوجوانان-مبانی و چارچوب نظری،تاریخچه و مفاهیم

مشاهده و خرید
70,000 ریال

psr8

کانون های اصلاح و تربیت-مبانی و چارچوب نظری، مفاهیم و تعاریف

مشاهده و خرید
120,000 ریال

psr7

مدیریت بدن-مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
110,000 ریال

psr5

مهارت های زندگی-مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
140,000 ریال

psr4

انزوای اجتماعی و تاخیر در ازدواج-مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
140,000 ریال

psr3

مدارس هوشمند-مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
60,000 ریال

psr1

 سلامت روان-مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید