140,000 ریال

pmd132

مهندسی مجدد-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
160,000 ریال

pmd131

فناوری اطلاعات در سازمان-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
150,000 ریال

pmd129

رفتار مصرف کننده آنلاین-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
120,000 ریال

pmd128

بازاریابی اینترنتی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
180,000 ریال

pmd127

تامین اجتماعی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
90,000 ریال

pmd126

انگیزش شغلی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
50,000 ریال

pmd125

عملکرد شغلی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
80,000 ریال

pmd124

سیستم پاداش-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
50,000 ریال

pmd123

ارزش ویژه برند-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
70,000 ریال

pmd122

رضایت مشتری-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
90,000 ریال

pmd121

وفاداری به برند-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید