140,000 ریال

pmd6

ضریب قیمت- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
120,000 ریال

pmd5

بورس الکترونیک- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
120,000 ریال

pmd4

ارزیابی عملکرد- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
120,000 ریال

pmd3

پرداخت الکترونیکی و تجارت الکترونیک- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
120,000 ریال

pmd2

عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها و صنایع- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
120,000 ریال

pmd1

روش تحلیل پوشش داده ها- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید