80,000 ریال

pmd120

رفتار انحرافی کارکنان-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
120,000 ریال

pmd119

معنویت در سازمان-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
100,000 ریال

pmd118

کیفیت خدمات آموزشی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
150,000 ریال

pmd117

رضایت شغلی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
150,000 ریال

pmd116

سبک های مدیریت کلاس-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
90,000 ریال

pmd115

انگیزه کاری-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
80,000 ریال

pmd113

فرهنگ‌ سازمانی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
60,000 ریال

pmd112

رفتار شهروندی سازمانی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
70,000 ریال

pmd111

خلاقیت شغلی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
60,000 ریال

pmd109

رفتار شهروندی سازمانی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید