110,000 ریال

pmd108

رضایت شغلی-مبانی و چارچوب نظری،مفاهیم و پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
160,000 ریال

pmd107

مهارت های مدیران آموزشی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
130,000 ریال

pmd106

برنامه ریزی استراتژیک-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
90,000 ریال

pmd105

آموزش کارکنان-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
60,000 ریال

pmd103

 بلوغ سازمانی-مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
160,000 ریال

pmd102

ارزشیابی آموزشی-مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
90,000 ریال

pmd101

 دلبستگی شغلی-مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
120,000 ریال

pmd98

انگیزش کارکنان- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
150,000 ریال

pmd97

عدالت سازمانی- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
140,000 ریال

pmd95

سرمایه فکری- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
50,000 ریال

pmd94

حاکمیت شرکتی- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید