120,000 ریال

hs10

نمونه پروژه مالی حسابداری سیستم خرید و کنترل انبار شرکت سیمان

مشاهده و خرید
180,000 ریال

hs9

نمونه پروژه مالی حسابداری و انبارداری در صنایع فرآورده های لبنی

مشاهده و خرید
150,000 ریال

hs5

پروژه مالی طراحی یک سیستم انبارداری وکنترل موجودی ها

مشاهده و خرید