170,000 ریال

hs210

شناسایی و سنجش عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی

مشاهده و خرید
120,000 ریال

hs208

مقایسه مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی

مشاهده و خرید
200,000 ریال

hs202

پایان نامه تاثیر سیاست های پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی

مشاهده و خرید
180,000 ریال

hs200

پایان نامه مزیت نسبی کشور در زمینه تولید و صدور فرش دستباف و ارزیابی عوامل مؤثر بر آن

مشاهده و خرید
140,000 ریال

hs196

بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

مشاهده و خرید
220,000 ریال

hs186

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مشاهده و خرید