200,000 ریال

ol333

مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه مشهد

مشاهده و خرید
140,000 ریال

ol277

بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان )با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل

مشاهده و خرید
200,000 ریال

ol942

پایان نامه بررسی تاثیرهوش فرهنگی بر اثر بخشی گروهی دربین دانشجویان

مشاهده و خرید
300,000 ریال

ol939

تعیین موانع مشارکت اولیای دانش آموزان در امور مدارس و تعیین راهکارهایی به منظور رشد سطح مشارکت آنان

مشاهده و خرید
350,000 ریال

ol937

رابطه امید به زندگی و راهبردهای حل تعارض با رضایت مندی زناشویی دانشجویان

مشاهده و خرید
350,000 ریال

ol936

اثربخشی آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی بر صمیمیت و تعهد زوجین شهر

مشاهده و خرید
240,000 ریال

ol935

بررسی پرسشنامه مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر در هنرستان دختر انه جنت

مشاهده و خرید
250,000 ریال

ol933

بررسی تأثیر رسانه های نوین آموزشی را بر یادگیری دانش آموزان دختر راهنمایی از دیدگاه معلمان

مشاهده و خرید
200,000 ریال

ol932

رابطه شوخ طبعی و سلامت عمومی و رضایتمندی زناشویی در متاهلین ۲۵ تا ۳۵ سال

مشاهده و خرید