150,000 ریال

sh204

نحوه بازیافت روغن های استفاده شده و شیوه جمع آوری این روغنها در کارخانه تصفیه روغن گچساران

مشاهده و خرید
140,000 ریال

sh203

کربن فعال و بررسی سنتیک واکنش های شیمیایی در حضور کربن فعال

مشاهده و خرید
80,000 ریال

sh197

تزریق گاز به مخازن نفت و بررسی توده آسفالتین موجود در مخازن

مشاهده و خرید
150,000 ریال

sh180

طراحی کاتالیستهای شیمیایی ممانعت کننده از آلودگی هوا و توانایی آنهادر پاکیزگی محیط زیست

مشاهده و خرید
90,000 ریال

sh172

سنتز متانول به وسیله رفرمینگ بخار آب و تبدیل آن به الفین به روش

مشاهده و خرید