150,000 ریال

sh3

سنتز مشتقات کینوکسالین با استفاده از لوئیس اسیدهای FeCl2.4H2O، PbCl2 و MgSO4.7H2O در شرایط حلال و دمای اتاق

مشاهده و خرید
150,000 ریال

sh2

آینده نگری فرآیند فرمانتاسیون در تولید آنتی بیوتیک ها

مشاهده و خرید