150,000 ریال

sh170

تغییرات محتوای آمینواسیدهای آزاد،ترکیبات فنلی و ترکیبات ایمیدازولی در دانه های درحال رویش سویاتحت اثر تنش شوری اسمز

مشاهده و خرید
150,000 ریال

sh163

بررسی میزان ذرات معلق و تعیین عملکرد سیستم های پالایش ذرات درکارخانه های آسفالت

مشاهده و خرید
80,000 ریال

sh162

بررسی کمی و کیفی مطالعه تصفیه پذیری و ارائه روش مناسب جهت دفن لجن اسیدی حاصل از فرآوری بازیافت روغن

مشاهده و خرید
160,000 ریال

sh152

بررسی و تجزیه و تحلیل رفتار ویسکوالاستیک آمیزه های پلیمری

مشاهده و خرید