200,000 ریال

SAN42

استفاده از ابزار FFBD و N2در تخصیص قابلیت اطمینان و انجام مطالعه موردی بر روی درب بازکن

مشاهده و خرید
250,000 ریال

SAN41

بررسی رابطه بین پنج اس و اثربخشی کارکنان کارخانجات ایران مرینوس قم

مشاهده و خرید
230,000 ریال

SAN35

پایان نامه کارشناسی صنایع - دسته بندی تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره گسسته MADM

مشاهده و خرید
250,000 ریال

SAN30

مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين كاركنان و مديريت در شركت هپكو

مشاهده و خرید