150,000 ریال

SAN25

پایان نامه: استقرار سيستم مديريت کيفيت آزمايشگاهها بر مبناياستانداردISO 17025 در شرکت ايتراک

مشاهده و خرید
180,000 ریال

SAN10

فرآیند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی و بررسی مکانیزم حفاری

مشاهده و خرید
150,000 ریال

SAN7

تخصيص قابليت اطمينان به اجزاي مختلف يک سيستم با استفاده از توزيع­هاي آماري با رويکرد نرخ خرابي

مشاهده و خرید
350,000 ریال

SAN5

کاربرد فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی در انتخاب پیمانکار مطالعه موردی: اداره پشتیبانی دانشگاه .....

مشاهده و خرید