250,000 ریال

SAN2

بررسی عوامل ریسکی در برون سپاری پروژه ها (مورد مطالعه: سیستم جامع خدمات شهری شهرداری اصفهان)

مشاهده و خرید
150,000 ریال

MO375

بررسي ارزيابي كار و زمان برج تقطير شركت بهفام شيمي تهران

مشاهده و خرید
150,000 ریال

MO369

پایان نامه بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهران )

مشاهده و خرید
220,000 ریال

MO367

رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديران آموزشي و اجرايي

مشاهده و خرید
150,000 ریال

MO365

بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران

مشاهده و خرید