290,000 ریال

SA134

پایان نامه مدیریت بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با بهره وری کارکنان

مشاهده و خرید
300,000 ریال

SA137

تعیین میزان رابطه استفاده از فناوریهای نوین و عملکرد نیروی انسانی

مشاهده و خرید