130,000 ریال

br329

اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخلPSSها و اثبات برتری آن بر روش کلاسیک

مشاهده و خرید
160,000 ریال

br324

بازوی ربات قابل برنامه ریزی جهت بکارگیری در دستگاه های CNC

مشاهده و خرید
150,000 ریال

br323

استفاده از پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) جهت بهبود میرایی نوسانات با فرکانس کم سیستم

مشاهده و خرید
150,000 ریال

br319

بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت

مشاهده و خرید
150,000 ریال

br318

شبیه سازی موانع عقب خودرو با استفاده از ۴ سنسور مافوق صوت

مشاهده و خرید