220,000 ریال

ME254

پایان نامه مکانیک – سایش چرخ و ریل و تاثیر آن در خروج از خط

مشاهده و خرید
300,000 ریال

ME252

پایان نامه تحلیل کمانش ورقهای مدور مرکب ارتوتروپ بااستفاده از نرم افزار ANSIS

مشاهده و خرید