150,000 ریال

t95

طراحی و پیا ده سازی وب سایت اطلاعات مشترکین روستایی و شهری اداره گاز

مشاهده و خرید
180,000 ریال

t90

 کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) در محیطهای صنعتی مختلف

مشاهده و خرید
170,000 ریال

t86

بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران۱۳۷۰-۱۳۸۴

مشاهده و خرید