160,000 ریال

PRL137

پروپوزال ارشد علوم اجتماعی : پروپوزال ارزیابی کیفیت زندگی بر اساس شاخص های اجتماعی توسعه پایدار

مشاهده و خرید
160,000 ریال

PRL136

نمونه پروپوزال علوم سیاسی : بررسی موانع عدم تحقق الگوی توسعه پایدار

مشاهده و خرید
160,000 ریال

PRL134

پروپوزال ارشد برنامه ریزی شهری : نقش محور های فرهنگی و تاریخی در توسعه گردشگری

مشاهده و خرید
160,000 ریال

PRL133

نمونه پروپوزال برنامه ریزی شهری : نقش و جایگاه ارزیابی اثرات اجتماعی پروژه های توسعه ی شهری در تحقق شهر پایدار

مشاهده و خرید
160,000 ریال

PRL129

نمونه پروپوزال علوم اجتماعی: بررسی میزان رضایت بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از خدمات رفاهی

مشاهده و خرید
160,000 ریال

PRL126

پروپوزال ارشد علوم اجتماعی : بررسی و تعیین رابطه بین کیفیت زندگی زنان سرپرست خانواده تحت حمایت بهزیستی با مشخصات فردی و خانوادگی آنان

مشاهده و خرید
160,000 ریال

PRL124

پروپوزال ارشد علوم اجتماعی : بررسی جامعه‌شناختی بحران‌ هویت درجامعه

مشاهده و خرید
160,000 ریال

PRL123

نمونه پروپوزال علوم اجتماعی : تحلیل جامعه شناختی شادی با تأکید بر برنامه های شهرداری در افزایش نشاط جوانان

مشاهده و خرید