200,000 ریال

prm12

پروپوزال رابطه اجرای مدل تعالی سازمانی و ارتقای بهره وری نیروی انسانی

مشاهده و خرید
170,000 ریال

prm11

پروپوزال بررسی ساختار سازمانی و راهکارهای بهبود آن در نیروگاه

مشاهده و خرید
200,000 ریال

prm9

پروپوزال بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران

مشاهده و خرید
180,000 ریال

prm8

پروپوزال بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی درشرکت برق

مشاهده و خرید
200,000 ریال

prm4

پروپوزال بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های رهبری مدیران مدارس

مشاهده و خرید
180,000 ریال

prm3

پروپوزال رابطه بین مهارت‌های ارتباطی مدیران و رضایت ‌شغلی کارکنان

مشاهده و خرید
150,000 ریال

prm2

پروپوزال بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در….

مشاهده و خرید
150,000 ریال

prm1

پروپوزال بررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت

مشاهده و خرید