150,000 ریال

prm207

پروپوزال زشته مدیریت آموزشی: ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی

مشاهده و خرید
150,000 ریال

prm206

پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت: بررسی تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی بر ادراک از کیفیت خدمات ،رضایت ،نیات رفتاری مشتری

مشاهده و خرید
150,000 ریال

prm205

نمونه پروپوزال مدیریت مالی: ارزیابی همبستگی متغیرهای کلان اقتصادی با متغیرهای بیرونی و درونی

مشاهده و خرید
150,000 ریال

prm204

نمونه پروپوزال مدیریت کارآفرینی: بررسی نقش باورهای مذهبی در شروع یک کسب و کار جدید

مشاهده و خرید
150,000 ریال

prm203

نمونه پروپوزال آماده مدیریت: شناسایی شاخص های سنجش عملکرد با رویکرد مشتری مداری بر مبنای مدل BSC

مشاهده و خرید
150,000 ریال

prm202

نمونه پروپوزال مدیریت: خودشیفتگی مدیران دانشگاهی و عملکرد دانشگاهی

مشاهده و خرید
150,000 ریال

prm201

پروپوزال رشته مدیریت : بکار گیری تکنیک مناسب چند شاخصه جهت رتبه بندی شرکت های قطعه ساز

مشاهده و خرید
150,000 ریال

prm200

پروپوزال رشه مدیریت: ارائه یک چارچوب برای ارزیابی بلوغ معماری سازمانی

مشاهده و خرید
150,000 ریال

prm199

نمونه پروپوزال مدیریت : بهبود سیستم JIT با استفاده از رویکرد شبیه سازی

مشاهده و خرید
150,000 ریال

prm198

پروپوزال مدیریت استراتژیک: شناسایی مدلی جهت معرفی ویژگی های مشاغل استراتژیک

مشاهده و خرید
150,000 ریال

prm197

نمونه پروپوزال مدیریت: تعیین ارتباط بین شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی

مشاهده و خرید
150,000 ریال

prm196

پروپوزال آماده رشته مدیریت: ارزیابی و تحلیل برنامه های جهت دهی کارکنان

مشاهده و خرید