200,000 ریال

ksh46

کارآموزی نحوه ساخت سطوح کاتالیستی و احیا و کاربردی کاتالستی ها در صنعت نفت

مشاهده و خرید
150,000 ریال

ksh41

کارآموزی پروسه ی ساخت و کاربرد گرانول و اوره با پوشش گوگردی

مشاهده و خرید