220,000 ریال

PSR110

psr110- استرس تحصیلی دانش آموزان – مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
270,000 ریال

PSR109

PSR109- خانواده و ماهواره – مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
180,000 ریال

PSR108

PSR108- ارزش ها و هنجارها – مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
200,000 ریال

PSR107

PSR107- فراشناخت – مبانی و چارچوب نظری، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
180,000 ریال

PSR106

PSR106- رسانه های جمعی – مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
240,000 ریال

PSR105

PSR105- تربیت معنوی – مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
170,000 ریال

psr104

سلامت عمومی – مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
170,000 ریال

psr103

فراشناخت – مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
60,000 ریال

pwm54

پاورپوینت رشته مدیریت با موضوع ارزیابی متوازن در حسابداری مدیریت

مشاهده و خرید