140,000 ریال

br314

کنترل دور موتورهای DC بدون جاروبک با استفاده از تراشه MC33035

مشاهده و خرید
150,000 ریال

br313

بررسی سیستم انتقال قدرت در خودروهای برقی و مقایسه آن با سیستم انتقال قدرت در خودروهای احتراق داخلی

مشاهده و خرید
130,000 ریال

br311

طراحی وساخت دستگاه ثبت کننده سیگنال الکترومایوگرام دو کاناله و مدلسازی فعالیت ایزومتریک ساعد

مشاهده و خرید
200,000 ریال

br310

به دست آوردن شیب بهینه دایکهای ساحلی در مواجه با امواج توسط Plaxis & Ansys

مشاهده و خرید