160,000 ریال

PRL122

پروپوزال آماده علوم اجتماعی: بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رفتار شهروندان

مشاهده و خرید
160,000 ریال

PRL121

پروپوزال ارشد علوم اجتماعی : بررسی عوامل مؤثر بر رعایت اخلاق شهروندی

مشاهده و خرید
160,000 ریال

PRL120

نمونه پروپوزال علوم اجتماعی: بررسی عوامل موثر بر میزان آگاهی شهروندان نسبت به حقوق شهروندی

مشاهده و خرید
160,000 ریال

PRL118

پروپوزال تکمیل شده ی علوم اجتماعی : بررسی جامعه شناختی تاثیر اخلاق ترافیک شهروندی بر تخلفات رانندگی

مشاهده و خرید
160,000 ریال

PRL119

پروپوزال کارشناسی ارشد علوم اجتماعی : تحلیل مفاهیم اخلاق شهروندی (مدنی) در آثار شاعران کودک معاصر

مشاهده و خرید
160,000 ریال

PRL117

پروپوزال ارشد علوم اجتماعی: بررسی تأثیر اعتماد اجتماعی بر مشارکت اجتماعی در اداره امور شهر

مشاهده و خرید
160,000 ریال

PRL116

پروپوزال ارشد علوم اجتماعی : آسیب شناسی اجتماعی کودکان خیابانی

مشاهده و خرید
160,000 ریال

PRL115

نمونه پروپوزال علوم اجتماعی: بررسی وضعیت کیفیت زندگی شهروندان و عوامل مرتبط با آن

مشاهده و خرید
160,000 ریال

PRL114

پروپوزال ارشد علوم اجتماعی: بررسی عوامل موثر بر احساس از خودبیگانگی زنان متأهل

مشاهده و خرید
160,000 ریال

PRL113

نمونه پروپوزال آماده علوم اجتماعی: بررسی جامعه شناختی نقش مشارکت اجتماعی در توسعه محله

مشاهده و خرید
160,000 ریال

PRL112

نمونه پروپوزال علوم اجتماعی: بررسی تاثیر اشتغال زنان در خارج از منزل بر حانواده

مشاهده و خرید
160,000 ریال

PRL111

نمونه پروپوزال آماده علوم اجتماعی: بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و اخلاق شهروندی

مشاهده و خرید