150,000 ریال

ksh61

 کارآموزی پالایش گاز و گاز مایع کارخانه گاز و گاز مایع۹۰۰ –NGL900

مشاهده و خرید
100,000 ریال

ksh59

کارآموزی اصول طراحی یک واحد عملیاتی ضدیخ (EOEG) پتروشیمی مارون

مشاهده و خرید
100,000 ریال

ksh58

کارآموزی روش های مختلف شناسایی چاههای نفتی قابل بهره برداری

مشاهده و خرید
120,000 ریال

ksh56

کارآموزی بررسی آزمایش های مربوط به نفت و گاز و روغن های مصرفی و آب های آشامیدنی و سازندگی

مشاهده و خرید
150,000 ریال

ksh55

 کارآموزی آزمایشگاه شیمیایی دشت بلوط و کارخانه گاز و گاز مایع ۱۲۰۰

مشاهده و خرید