70,000 ریال

psr80

عملکرد تحصیلی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
80,000 ریال

psr79

اضطراب امتحان-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
60,000 ریال

psr77

سازگاری روانشناختی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
70,000 ریال

psr76

روان درمانی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
100,000 ریال

psr75

آموزش بر مبنای نقشه مفهومی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
50,000 ریال

psr74

امید به زندگی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
100,000 ریال

psr73

هوش معنوی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
130,000 ریال

psr72

موسیقی درمانی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
110,000 ریال

psr71

شیوه های فرزندپروری-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید