100,000 ریال

pwh50

پاورپوینت آماده حسابداری : ارزش اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان

مشاهده و خرید
90,000 ریال

pwh49

پاورپوینت درس تئوری حسابداری ۱ : چارچوب نظری هیأت استانداردهای حسابداری مالی

مشاهده و خرید
120,000 ریال

pwh48

پاورپوینت آماده درس تئوری حسابداری (۱) روش ‏های تحقیق و تئوری حسابداری

مشاهده و خرید
50,000 ریال

pwh47

 پاورپوینت حسابداری : فصل هفتم تئوری حسابداری : سیر تکاملی دلیل های ارائه شده برای افشای اطلاعات

مشاهده و خرید
90,000 ریال

pwh46

پاورپوینت حسابداری : فصل نهم تئوری حسابداری : برنامه های حقوق و پاداش, قراردادهای وام و روش های حسابداری

مشاهده و خرید
100,000 ریال

pwh45

پاورپوینت حسابداری : فصل چهارم درس تئوری حسابداری۱ : هدف های حسابداری مالی

مشاهده و خرید
120,000 ریال

pwh43

پاورپوینت آماده حسابداری درباره اهمیت و خطر در فرآیند حسابرسی

مشاهده و خرید
120,000 ریال

pwh42

پاورپوینت رشته حسابداری : برنامه ریزی حسابرسی و روشهای تحلیلی

مشاهده و خرید