220,000 ریال

hs285

اهمیت اقتصادی طلا در جهان و موقعیت اکتشاف و استخراج طلای ایران در مقایسه با جهان

مشاهده و خرید
190,000 ریال

hs297

نقش شرکت های سهامی زراعی در توسعه روستایی با تاکید بر شرکت سهامی (زراعی نیل شهر)

مشاهده و خرید
220,000 ریال

hs293

بررسی میزان تأثیر وجود کنترل داخلی مناسب در شرکت ها بر نحوه انجام فرایند حسابرسی عملیاتی

مشاهده و خرید
180,000 ریال

hs291

بررسی تأثیر احداث سد ها بر اشتغال و اقتصاد (مطالعه موردی)

مشاهده و خرید