220,000 ریال

hs289

بررسی جایگاه و تأثیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در اقتصاد کشور

مشاهده و خرید
150,000 ریال

hs288

بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران(بعد از پیروزی انقلاب اسلامی)

مشاهده و خرید
220,000 ریال

hs232

پایان نامه کامل مالیات بر ارزش افزوده،تشریح حسابداری و ثبت آن

مشاهده و خرید