170,000 ریال

sh148

شناسایی ساختارهای زمین شناسی در مخازن نفت به روش ژئوفیزیکی

مشاهده و خرید
150,000 ریال

sh135

استفاده از میکروارگانیسم ها در تصفیه ، فرآوری و تولید گاز طبیعی و تولید مواد مهندسی شیمی

مشاهده و خرید