180,000 ریال

prm29

پروپوزال بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

مشاهده و خرید
200,000 ریال

prm25

پروپوزال شناسایی نقش سیستم اطلاعات مدیریت در بهبود تصمیمات مرتبط با امور مختلف و مؤثر بر آموزش و یادگیری از نظر مدیران مدارس دولتی

مشاهده و خرید
180,000 ریال

prm23

پروپوزال بررسی وضعیت توانمند سازی مدیران مدارس و شناسایی راهکارهایی جهت بهبود و ارتقای آن

مشاهده و خرید
200,000 ریال

prm22

پروپوزال شناسایی و تجزیه و تحلیل فرصت ها و تهدیدهای محیطی و ارزیابی داخلی مربوط به برنامه ریزی استراتژیک

مشاهده و خرید
200,000 ریال

prm21

پروپوزال شناسایی تکنولوژی های مهم سالنهای مونتاژ شرکت …. با استفاده از روش TOPSIS

مشاهده و خرید
200,000 ریال

prm20

پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی و رضایت الکترونیکی بر تمایلات رفتاری مشتریان در خریدهای الکترونیکی در شهر …

مشاهده و خرید
180,000 ریال

prm19

پروپوزال بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه پرسنل….

مشاهده و خرید
180,000 ریال

prm18

پروپوزال بررسی آثار و نتایج واگذاری خدمات نیروی انسانی به بخش خصوصی در سازمان آب و برق

مشاهده و خرید
200,000 ریال

prm15

پروپوزال تعیین روش مناسب برون سپاری فعالیت های شرکت توزیع برق شهر …… با تاکید بر رویکرد سیستمی

مشاهده و خرید
150,000 ریال

prm14

پروپوزال عوامل موثر در ایجاد و ارتقاء کارآفرینی در سازمان صنایع کوچک

مشاهده و خرید
220,000 ریال

prm13

پروپوزال مطالعه و بررسی چگونگی اعمال مدیریت دانش در شرکت برق

مشاهده و خرید